Scheduled Maintenance: Some services on SNAPSHOT may not be available on 28 July 2019 from 1am to 4am. We apologise for any inconvenience caused.
Close
My Canon Story

แชร์เรื่อง Canon ประสบการณ์
และเคล็ดลับของคุณ

เขียนเรื่องราวของคุณ ดูเรื่องราวทั้งหมด
  • เกี่ยวกับเรื่องราวของแคนนอนของฉัน

    เรื่อง Canon ของฉัน คือการร่วมมือร่วมใจในชุมชน โดยการแบ่งปันประสบการณ์ ผ่านภาพและเรื่องราว

  • เรื่องราว และภาพถ่ายดีดี

    การเล่าเรื่อง คือวิธีที่ดีที่สุดในการสอน สร้างแรงจูงใจ สร้างความเข้าใจต่อตนเองและผู้อื่น นักถ่ายภาพใช้กล้องเป็นตัวเล่าเรื่องผ่านภาพที่สวยงาม มีพลัง และเรื่องราวที่น่าประทับใจ

  • เข้าร่วมฟรี

    แค่ลงทะเบียน และการส่งเรื่องราวของคุณก็จะเป็นเรื่องง่าย