Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: Kỹ Thuật Sử Dụng Đèn Flash Tích Hợp

Đèn flash tích hợp thường được liên tưởng đến ánh sáng gắt, thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, trong những tình huống phù hợp với những kỹ thuật phù hợp, nó có thể giúp bạn khắc phục các điều kiện ánh sáng bất lợi, và thậm chí có được một số hiệu ứng rất đẹp! Sau đây là một số bài viết chỉ cho bạn có thể làm gì và cách thực hiện.