Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: ข้อมูลจำเพาะของเลนส์ RF

เลนส์RF เป็นส่วนหนี่งของเลนส์ตระกูล L(Luxury) ของแคนนอน ซึ่ง EOS R system สามารถใช้งานร่วมกับ EF system ได้อย่างลงตัว
เมาท์ RF มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดใหญ่กว่า ทำให้ชิ้นเลนส์อยู่ใกล้ sensor มากขึ้น ช่วยลดแสงสะท้อนและความเพี้ยนของแสง ทำให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้น